ΕΥΔ "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» του ΕΣΠΑ 207-2013