Σύμβουλος Τεχνολογίας

Η προσπάθεια επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων και φορέων του Δημοσίου Τομέα να προσαρμοσθούν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η Mediascape,   διαθέτοντας βαθιά γνώση των επιχειρησιακών διαδικασιών και τεχνολογιών και πραγματική εμπειρία σε σημαντικά έργα, είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες κορυφαίου επιπέδου και να συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση μοναδικών επιχειρηματικών προκλήσεων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Στρατηγικός σχεδιασμός αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής
 • Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
 • Υλοποίηση λειτουργικών πρωτοτύπων (prototyping)
 • Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Μελέτες Βιωσιμότητας για νέες υπηρεσίες και προϊόντα
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας
 • Υποστήριξη Support to acquire finance for innovative investments coming from European and National Initiatives for research and technology
 • Υποστήριξη για την ανεύρεση χρηματοδότησης καινοτόμων επενδύσεων από τα Ευρωπαικά και Εθνικά Προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και εξεύρεση συνεργαζόμενων επιχειρήσεων – φορέων
 • Τεχνική υποστήριξη για τη συμμετοχή σε έργα τεχνολογίας και καινοτομίας στα πλαίσια εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Στο ραγδαίο εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής, η σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας και ο στρατηγικός σχεδιασμός λύσεων προσαρμοσμένων στους στόχους και τις ανάγκες της επιχείρησής σας είναι το κλειδί της επιτυχίας. Η Mediascape μπορεί να γίνει ο στρατηγικός σας συνεργάτης σε αυτή την προσπάθεια!