Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Με εμπειρία και τεχνογνωσία, δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη
Χρηματοδότηση Έργων
Παρέχουμε συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για τον σχεδιασμό έργων και δράσεων αναβάθμισης της λειτουργίας και των υποδομών τους, και την ωρίμανση προτάσεων για την διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από πόρους των κοινοτικών επενδυτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων
Οδοφωτισμός
Συνδυάζοντας τεχνογνωσία και καινοτόμες μεθόδους, υποστηρίζουμε τους Ο.Τ.Α σε δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αναβάθμισης του δικτύου Φωτισμού. Παρέχουμε υπηρεσίες καταγραφής και ψηφιοποίησης του δικτύου, συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων κατανάλωσης και συντήρησης, εκπόνησης μελέτης βιωσιμότητας, υποστήριξης για την χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου
Κτηματογράφηση
Αναλαμβάνουμε την διαδικασία δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο της ακίνητης περιουσίας Ο.Τ.Α., φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και ιδιωτών, παρέχοντας υπηρεσίες την τεκμηρίωση του εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων, την συλλογή και τον ελέγχο τίτλων κτήσης, την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και δηλώσεων υποβολής και την υποστήριξη στην διαδικασία ενστάσεων
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Με άριστη γνώση των τεχνολογιών ΑΠΕ και του θεσμικού πλαισίου, αναλαμβάνουμε την χωροθέτηση, αδειοδότηση, εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, υποστήριξη στην διαδικασία χρηματοδότησης και επίβλεψη της κατασκευής έργων ΑΠΕ, με έμφαση στα Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Με στόχο την μείωση του ενεργειακού κόστους σε κτήρια και υποδομές, πραγματοποιούμε ενεργειακές επιθεωρήσεις, συγκεντρώνουμε και αναλύουμε πρωτογενή δεδομένα καταναλώσεων, σχεδιάζουμε επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και προτείνουμε οικονομικά βιώσιμες λύσεις και εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις & Π.Ε.Α.
Εκπονούμε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις για την αποτύπωση της υφιστάμενης και τις δυνατότητες βελτίωσής της ενεργειακής κατάστασης των κτηρίων και εκδίδουμε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Με εμπειρία σε μεγάλα και σύνθετα έργα, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής, Ανάλυση και Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου και Ευθύνης, Μελέτες Αποκατάστασης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κ.α.) και την υποστήριξη της αδειοδότικής διαδικασίας τόσο για δημόσια όσο και για ιδιωτικά έργα
Υδραυλικές Μελέτες
Εκπονούμε Μελέτες για δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτηση ρεμάτων, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Σχέδια Ύδρευσης & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Τοπογραφικές μελέτες
Με σύγχρονο εξοπλισμό εκπονούμε τοπογραφικές αποτυπώσεις για μικρά και μεγάλα έργα, υψομετρικές μελέτες και μελέτες χωροστάθμησης, φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και σχεδιάζουμε & υλοποιούμε εφαρμογές G.I.S.
Συγκοινωνιακές & Πολεοδομικές Μελέτες
Με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής αναλαμβάνουμε Κυκλοφοριακές Μελέτες, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), Μελέτες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες, Πράξεις εφαρμογής.
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Εκπονούμε Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (ψύξης, θέρμανσης, θερμομόνωσης, ενεργειακής απόδοσης, αποχέτευσης, ενεργητικής & παθητικής πυροπροστασίας) για κτίρια κάθε είδους και υποδομές, Μελέτες Φωτισμού, Μελέτες Υποσταθμών Μέσης Τάσης και Μελέτες Διασύνδεσης