ΑΣΠΗΕ Κουκουρα 16,5MW

Η Mediascape ανέλαβε τις μελέτες ανάπτυξης και αδειοδότησης του συνολικού έργου (ΑΣΠΗΕ και συνοδά έργα), και παρείχε, μέσω των έμπειρων στελεχών της, υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την επίβλεψη της άρτιας κατασκευής και την θέση σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2019, του ΑΣΠΗΕ «Κούκουρα» της εταιρείας CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΑΕ, ισχύος 16,5MW στη θέση «Κούκουρας-Δολιανίτικο» της Δημοτικής Ενότητας Βόρειας Κυνουρίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο ΑΣΠΗΕ αποτελείται από πέντε (5) Α/Γ V117/3.3MW της εταιρείας Vestas με διάμετρο πτερωτής 117m, ύψος πυλώνα 80m και ονομαστικής ισχύος 3.300kW εκάστη.
Για την πρόσβαση στον ΑΣΠΗΕ κατασκευάστηκαν/βελτιώθηκαν 16.000m εξωτερικής και 2.768m εσωτερικής οδοποιίας.
Ο ΑΠΣΗΕ συνδέεται με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω του υφιστάμενου Υ/Σ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟΥ.
Η σύνδεση του ΑΣΠΗΕ με τον Υ/Σ πραγματοποιήθηκε με υπόγειο δίκτυο ΜΤ συνολικού μήκους 22.770m.