Έργο Τεχνικής Βοήθειας από το ΠΕΠ Αττικής

Paper-Bag-2 (2)

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής ανέθεσε στην Mediascape έργο Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής.

Η Mediascape υποστηρίζει την Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής στην διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης Αιτήσεων Στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της Μεταποίησης, Εμπορίας ή και Ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου αφορούν θέματα που άπτονται της τεχνογνωσίας της εταιρίας και ειδικότερα σε θέματα που σχετίζονται με το τεχνικό μέρος της αίτησης. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία θα υποστηρίζει την υπηρεσία στους ελέγχους, την τεκμηρίωση πληρότητας και ύψους δαπάνης στα ακόλουθα:

  • Χωροθέτηση και αδειοδότηση επένδυσης
  • Κτηριακές εγκαταστάσεις, οικοδοµικές εργασίες, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, μελέτη έργου
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός
  • Αξιοποίηση ΑΠΕ
  • Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας
  • Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ύδατος
  • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας
  • Άυλες δαπάνες

Η επιλογή της Mediascape για την παροχή των υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας αναδεικνύει την μεγάλη εμπειρία της εταιρίας σε υπηρεσίες αντικειμένου Μηχανικού καθώς και σε προγράμματα χρηματοδότησης.